Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ na stronie:

http://www.iturria.pl i innych stronach tworzonych i administrowanych przez Aura System Ltd .

Aura System Ltd  z siedzibą pod adresem: International House 24 Holborn Viaduct; EC1A 2BN London; United Kingdom  VAT/NIP PL-5263160212  („Usługodawca”), ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej Regulamin”).

 

 • 1 Definicje

Użytkownik – podmiot korzystający z serwisu: http://www.iturria.pl i innych stron tworzonych i administrowanych przez Aura System Ltd będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w szczególności organy samorządu terytorialnego, administracji zespolonej, administracji niezespolonej, administracji rządowej i ich jednostki pomocnicze.

Regulamin – niniejszy regulamin, spełniający wymogi regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.)

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przeglądaniu zawartości strony, składania zamówień oraz przesyłania wiadomości przez formularz w zakładce KONTAKT

Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.).

System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 

 • 2 Zasady ogólne

Dla korzystania z formularza „Kontakt”, Użytkownik wykorzystuje formularz dostępny na stronie internetowej http://iturria.pl/kontakt i wyraża zgodę na warunki korzystania z niniejszego formularza kontaktowego.

Do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie, wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Firefox, Chrome, Safari, IE lub inna oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Korzystanie i świadczenie Usługi nie rodzi dla Użytkownika oraz Usługodawcy żadnych innych wzajemnych zobowiązań, ponad te wynikające z niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

 

 • 3 Warunki świadczenia usług oraz rozwiązywania umów

Wypełnienie formularza oraz akceptacja Regulaminu jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usługi.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi, wysyłając wiadomość na adres biuro@iturria.pl o treści wskazującej na cofnięcie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu oraz zobowiązującej Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi na rzecz tego Użytkownika. Otrzymanie przez Usługodawcę wiadomości o powyższej treści jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usługi.

 

 • 4 Warunki świadczenia usług

Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Systemów Teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną o charakterze bezprawnym, tj. takich które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • 5 Tryb postępowania reklamacyjnego

Użytkownik może zgłaszać reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na adres email: biuro@iturria.pl

 

 • 6 Ochrona danych osobowych

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”), pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez naszą spółkę danych osobowych, a także o przysługujących Państwu w związku z tym uprawnieniach:

 

Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Aura System Ltd  z siedzibą pod adresem: International House 24 Holborn Viaduct; EC1A 2BN London; United Kingdom  VAT/NIP PL-5263160212 (dalej: „Administrator” lub „my”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym w celu realizacji Państwa praw, prosimy o kontakt z Administratorem telefonicznie pod numerem: 660 193 741 lub mailowo pod adresem: biuro@iturria.pl

 

Dane osobowe

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do Państwa czyli naszych kontrahentów, a także ich pracowników i współpracowników, których dane otrzymaliśmy w związku z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji biznesowych, w tym w celu zawarcia i wykonania zawartych przez nas umów.

Dane dotyczące naszych kontrahentów to przede wszystkim imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, numery posiadane we właściwych rejestrach NIP lub REGON, numer PESEL, adres email, numer telefonu, numer rachunku bankowego.

Jeżeli chodzi o dane współpracowników i pracowników naszych kontrahentów to może to być w szczególności imię i nazwisko, stanowisko służbowe adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, numer dowodu tożsamości.

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a nami, podanie danych określonych powyżej było niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jej wykonania.

W przypadku, gdy nie zawierali Państwo umowy bezpośrednio z nami, podanie nam danych osobowych mogło być Państwa obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy Państwem, a naszym kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych mógł być brak możliwości wykonania określonych działań związanych z wykonaniem zawartych przez nas umów.

Cel, okres przechowywania oraz podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach:

 • zawarcie i wykonanie Umowy (jeżeli są Państwo jej stroną) – przez czas trwania Umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu (podstawą jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania Umowy),

 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, dokonywanie rozliczeń podatkowych – przez czas określony przepisami prawa (podstawą takiego przetwarzania będą obowiązujące przepisy prawa),

 • wewnętrzne cele administracyjne Administratora, obejmuje to w szczególności tworzenie statystyk, raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas niezbędny do realizacji tych celów, z zasady nie dłużej niż 5 lat (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora),

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres, przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy (podstawą takiego przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora),

 • nawiązanie lub utrzymanie relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni, w tym przesyłanie Państwu treści o charakterze marketingowym i promocyjnym, tj. oferty handlowe, informacje na temat organizowanych przez Administratora akcjach promocyjnych i wydarzeniach związanych z jego działalnością – do czasu złożenia sprzeciwu (podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora).

 

Sprzeciw wobec działań marketingowych

Sprzeciw wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego mogą Państwo wnieść w formie mailowej bezpłatnie i w dowolnym momencie do Administratora.

 

Przysługujące Państwu prawa

Posiadają  Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (sprzeciw może zostać złożony w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu). W celu realizacji wymienionych praw prosimy o kontakt z Administratorem.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że Administrator narusza Państwa prawa w zakresie danych osobowych.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy Administratora, podmioty wspomagające Administratora w prowadzonej przez niego działalności w tym zapewniające obsługę IT, świadczące usługi telekomunikacyjne, dostarczające infrastrukturę IT (w tym serwery), świadczące usługi kurierskie, pocztowe, marketingowe, archiwizacyjne, audytorskie, kontrolne, prawne oraz inne podmioty upoważnione przez Administratora.

Odbiorcy mają siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza nim, dotyczy to również lokalizacji serwerów, na których Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe.

 

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, bez nich nie byłoby możliwe zawarcie i wykonanie umowy Administratorem.

 

Profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających.

 

Data opublikowania edycji I regulaminu 01 maja 2021r.